نگاهی به مقاله ی «مدارک از یاد رفته» اشاره   در مقاله «مدارک از یاد رفته» نویسنده ی محترم مقاله، در گزارش آراء ونزبرو و مینگانا درباره ی جمع قرآن، برخی از دیدگاه های آن دو را درباره ی عدم تدوین متن رسمی قرآن تا قرن دوم هجری، بدون نقد رها کرده و پاسخی روشن و استوار به آن دو نداده است. شاید نویسنده تصور کرده که مقاله وی پاسخی بر این ادعاها است، در حالی که حقیقت چنین نیست و مجموعه ادله ارائه شده ایشان نهایت وجود نسخه های مکتوب از قرآن تا قرن اول هجری را گزارش می کند اثبات کننده جمع…