جان میلبانک در این مقاله، فلسفۀ تاریخ منبعث از «سنت آگوستین» را مطلوب ترین روایت مسیحی از رستگاری، برای نقد اجتماعی مسئلۀ اصالت فرد یا جمع می داند که مسئلۀ مبتلابه جامعه شناسی در جهان امروز است....