این کتاب، شامل مقالاتی از اندیشمندان مختلف پیرامون اندیشه های ویتکنشتاین در موضوعات گوناگون است....